Projectes d’instal·lacions

Per satisfer les necessitats de cada cas.

Solar tèrmica

 • Dimensionat: càlcul de necessitats, definició instal·lació.
 • Auditories i avaluació del rendiment per instal·lacions existents.
 • Projectes executius d’aprofitament d’energia solar tèrmica per aigua calenta, climatització piscines i calefacció.

Solar fotovoltaica

 • Autoconsum:
  • Estudi de la millor opció d’autoconsum possible per cada cas.
  • Anàlisi de la corba de consum.
  • Projectes executius i de disseny d’instal·lacions.
 • Instal·lacions de generació fotovoltaica per injecció a xarxa.
 • Auditories i avaluació del rendiment per instal·lacions existents.

Eòlica, biomassa, geotèrmia, aerotèrmia

 • Estudis i assessorament per l’aprofitament de fonts renovables.

Climatització i ventilació

 • Projectes executius d’instal·lacions.
 • Avaluació d’alternatives en clau energètica i ambiental.