Energia

Som certificats CEA® (Certified Energy Auditor) i CEM® (Certified Energy Manager).

Estalvi i Eficiència Energètica

 • Auditories energètiques
 • Assessorament en gestió energètica en diferents fases:
  • Recopilació de factures, optimització de contractació, establiment de ratis de consum, energia reactiva.
  • Anàlisi bàsic de processos i equips per detectar opcions de millora possibles en comportament energètic.
  • Estudis específics per equips consumidors d’energia: calderes de vapor, compressors d’aire
 • Recopilació de dades reals:
  • Lectures de circuits elèctrics amb analitzador de xarxes
  • Termografies de processos i equips
  • Rendiment lumínic amb luxímetre
 • Implantació i seguiment de sistemes de gestió energètica segons la norma ISO 50001

Optimització del comportament energètic en edificis

 • Certificacions energètiques.
 • Rehabilitació energètica d’edificis, càlcul d’estalvis i anàlisi de millores: millora aïllament edifici amb SATE, ventilació creuada, pous de ventilació, obertures, ombrejos, etc.
 • Optimització d’edificis: qualificació energètica A, edificis nZEB, mesures bioclimàtiques, cases passives.
 • Anàlisi de materials i mètodes de construcció: aïllants, ponts tèrmics, asimetria tèrmica.

Energies renovables per assolir el repte de la transició energètica

 • Projectes d’energia solar fotovoltaica per autoconsum o electrificació.
 • Projectes de sistemes solars tèrmics per edificacions per aigua calenta sanitària, piscines i/o calefacció.
 • Càlcul d’inversions i amortitzacions per aplicacions d’energies renovables.
 • Projectes de biogàs per aplicacions en granges de bestiar amb problemes d’excés de residus orgànics, per obtenció de biogàs i fertilitzant natural.
 • Tràmits d’ajudes (finançament o subvencions) dins de les convocatòries de les diferents administracions.

Docència en universitats i cursos d’instal·ladors.