MEDI AMBIENT

La pressió que exerceix la societat sobre el medi ambient és cada dia més significativa. Malgrat tot, és possible el desenvolupament de projectes minimitzant, i fins i tot eliminant, els efectes negatius sobre l’entorn. És més, en alguns casos es poden aconseguir efectes positius mitjançant l’adopció de mesures correctores i preventives adients.

És doncs per tot això que realitzem projectes per satisfer les necessitats més exigents en matèria medi ambiental.

Les principals línies de treball són:

ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL

· Redacció d’estudis d’impacte ambiental
· Elaboració d’annexes d’integració ambiental, per projectes executius i constructius, subjectes a estudi i qdeclaració yd’impacte ambiental
· Gestió ambiental d’obres de la construcció

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL

· Suport en la implantació i seguiment de sistemes de gestió ambiental segons la norma ISO 14.001:2004 yi/o el Reglament aEMAS II
· Realització d’estudis d’avaluació ambiental inicial per empreses que es volen certificar
· Realització de jornades i sessions de formació ambiental per treballadors i subcontractats d’empreses ycertificades
· Realització d’auditories internes

TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS

· Disseny, construcció i millora de sistemes de depuració d’aigües
· Depuració d’aigües mitjançant sistemes naturals: filtres verds i llacunatges
· Estudi de les opcions de reutilització d’aigües per reg o altres usos
· Disseny de sistemes independents d’aigües grises i negres
· Emmagatzematge i reutilització d’aigües pluvials

TRACTAMENT DE RESIDUS

· Optimització dels sistemes de recollida i gestió de residus en empreses
· Estudis de les millors opcions de gestió de residus. Anàlisis de costos.
· Millora de processos per minimitzar i/o eliminar els residus creats
· Anàlisis del marc legal en matèria d’opcions i les responsabilitats en la gestió de residus dels diferents yagents implicats

ABASTAMENTS D’AIGÜES

· Disseny i càlcul de projectes de pous per abastiment d’aigües a particulars o empreses
· Ajuda en els tràmits administratius
· Dimensionat i construcció de projectes de potabilització d’aigües per consum humà.
· Redacció de plans d’autocontrol per abastament d’aigües i piscines

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

· Suport en la confecció i lliurament dels diferents tràmits ambientals administratius
· Declaració de l’Ús i la Contaminació de l’Aigua
· Tramitació i modificació de concessions d’aigua
· Declaració Anual de Residus per productors industrials
· Estudis de minimització de residus especials
· Donada d’alta com a Productor de Residus i/o de Residus Especials
· Sol·licitud de finançament i ajudes per diferents tipus d’inversions ambientals en totes les
yadministracionsycompetents.


 
Ecosolucions,Grupo Sumsert /Suministros y Servivios Tecnológicos S.C.P. - c/Gallecs 6-8,bajos - 08032 Barcelona - c' Media Soluciones Spain 2009