ENERGIA

L’energia és un factor clau en el desenvolupament de les nostres tasques diàries. El baix cost econòmic de l’energia ha fet que durant dècades fos un recurs en el que no es destinaven esforços d’optimització, resultant en aplicacions completament ineficients.

El panorama energètic actual, la inestabilitat dels països amb recursos fòssils, els preus variables, les reserves disponibles i els impactes medi ambientals de les emissions de diòxid de carboni degut a l’efecte hivernacle són impactes molt significatius del model energètic actual. Cal prendre consciència de la necessitat d’adoptar, en primer lloc, mesures d’estalvi i eficiència energètica, doncs sens dubte la millor energia és aquella que no es consumeix. En segon lloc, cal invertir en energies renovables, les quals suposen un impacte ambiental menor en molts àmbits i nul en la emissió de gasos d’efecte hivernacle. Aquestes fonts energètiques també suposen un panorama molt més segur per invertir, doncs el recurs que usen és local i sense propietat (el sol, el vent, etc.).

Els treballs que realitzem en aquest sentit són:

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

· Assessorament energètic
· Anàlisi de les necessitats energètiques, dels usos actuals i de les millores potencials de sistemes de consum energètic.
· Realització d’auditories energètiques

DISSENY BIOCLIMÀTIC EN EDIFICACIONS

· Estudis de comportament dels edificis i anàlisi de millores: ventilació creuada, pous de ventilació, obertures, ombracles, etc.
· Adopció de mesures bioclimàtiques que redueixen i en alguns casos eliminen la necessitat d’usar sistemes externs
y(calefacció o aire condicionat)
· Anàlisi de materials de construcció, aïllants o estructurals, per tal d’obtenir un bon comportament tèrmic global

ENERGIES RENOVABLES

· Projectes de sistemes solars tèrmics per edificacions per aigua calenta sanitària i/o calefacció
· Càlcul d’inversions i amortitzacions per aplicacions d’energies renovables
· Projectes d’energia solar fotovoltaica per electrificació
· Projectes d’electrificació rural híbrida: energia eòlica i energia solar fotovoltaica.
· Projectes de biogàs per aplicacions en granges de bestiar amb problemes d’excés de residus orgànics, per obtenció de biogàs
y i fertilitzant natural.
· Anàlisi i assessorament de les opcions d’implantació d’energies renovables en casos particulars. Estudi de l’estalvi energètic i ybalanços econòmics de la inversió.
· Tràmits d’ajudes (finançament o subvencions) dins de les convocatòries de les diferents administracions.

ALTRES CAMPS DE TREBALL

· Docència en universitats i cursos d’instal·ladors


 
Ecosolucions,Grupo Sumsert /Suministros y Servicios Tecnológicos S.C.P. - c/Gallecs 6-8,bajos - 08032 Barcelona - c' Media Soluciones Spain 2009